Obchodní podmínky

Společnost Neo Sport Clinic s.r.o. je zaštiťována akreditovaným zdravotnickým zařízením Neo Surgery Services s.r.o.

se sídlem Čajkovského 1348/18a, 779 00 Olomouc,

IČ: 03582485, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 60521, pro nákup dárkových poukazů na služby Neo Sport Clinic s.r.o. (nákup

nabízených služeb) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

http://www.neosportclinic.cz/.

adresa pro doručování: Čajkovského 1348/18a, 779 00 Olomouc

email: recepce@neosportclinic.cz

tel. číslo: +420 702 634 411

I. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky, včetně reklamačního řádu (dále jen „Obchodní podmínky“)

společnosti Neo Surgery Services s.r.o. se sídlem Čajkovského 1348/18a, 779 00 Olomouc,

IČ: 03582485, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 60521 (dále jen „Poskytovatel služeb“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v

souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem služeb a jinou fyzickou či

právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele

služeb na internetové adrese: http://www.neosportclinic.cz/ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem

je nákup dárkových poukazů na služby Neo Sport Clinic s.r.o. (nákup nabízených služeb).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti osob při využívání webové stránky (dále

jen „uživatel“) Poskytovatele služeb umístěné na adrese: http://www.neosportclinic.cz (dále jen

„webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná

ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

1.5. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel služeb měnit či doplňovat. Poskytovatel služeb

informuje o změnách či doplnění těchto obchodních podmínek zákazníky (i uživatele) na webové

stránce s tím, že jejich upravené znění nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce.

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění

obchodních podmínek.

1.6. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li zákazník fyzická osoba, která jedná mimo rámec

své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání (dále jen

„spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami taktéž zákonem

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

II. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelskou smlouvou se rozumí smlouva kupní, kterou se zákazníkem/spotřebitelem

uzavírá Poskytovatel služeb.

2.2. Poskytovatelem služeb je pro účely těchto obchodních podmínek společnost

Neo Surgery Services s.r.o.

2.3. Příjemce spotřebitel se rozumí příjemce, který je fyzickou osobou, který jedná mimo rámec své

podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání.

2.4. Příjemce podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své

podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého podnikání.

2.5. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena akceptací

(závazným potvrzením) objednávky. Od tohoto momentu mezi Poskytovatelem služeb a příjemcem

vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2.6. Zákazník, který prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele služeb odeslal řádnou

objednávku, se dále označuje též jako příjemce.

III. Uživatelský účet

3.1. Zákazník se může registrovat na webové stránce. K registraci je zákazník povinen uvést

identifikační a adresní údaje. Povinné identifikační údaje jsou jméno, příjmení, telefonní číslo;

povinné adresní údaje jsou emailová adresa. Dále je zákazník povinen zvolit heslo pro přístup do

svého uživatelského účtu. Každý příjemce registrací vyjadřuje souhlas s úplným zněním

Obchodních podmínek a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat (dále jen „registrace“). Na

základě registrace provedené na webové stránce může zákazník vstupovat do svého uživatelského

rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání služeb nebo zboží

(dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webová stránka umožňuje, může zákazník provádět

objednávání služeb anebo zboží též bez registrace přímo z webové stránky.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží/dárkového poukazu je zákazník

povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník

při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a

při objednávání zboží/dárkového poukazu jsou Poskytovatelem služeb považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je

povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského

účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze

strany zákazníka.

3.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Poskytovatel služeb může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj

uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze

smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

3.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména

s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele služeb, popř.

nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Smlouva

4.1. Předmětem smlouvy je prodej dárkových poukazů na služby Neo Sport Clinic s.r.o.

(nákup nabízených služeb), nabízených Poskytovatelem služeb na webové stránce na adrese

http://www.neosportclinic.cz. Webová stránka obsahuje seznam dárkových poukazů

nabízených Poskytovatelem služeb k zakoupení, a to včetně uvedení cen jednotlivých dárkových

poukazů. Nabídka dárkových poukazů a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou

zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele služeb

uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky poskytovaných služeb

umístěné na webové stránce jsou nezávazné a Poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu.

4.2. Webová stránka obsahuje také informace o způsobu dodání dárkových poukazů, resp.

postup k jejich vytištění.

4.3. Veškerá prezentace dárkových poukazů umístěná na webové stránce je informativního

charakteru a Poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu kupní ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. Pro objednání dárkového poukazu/zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na webové

stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

– Seznam objednávaného dárkového poukazu/zboží (objednávaný dárkový poukaz „vloží“

zákazník do elektronického nákupního košíku na webové stránce)

– Volbu mezi možnými způsoby úhrady ceny dárkových poukazů

– Informace o dodání dárkových poukazů, resp. postup k jejich vytištění.

– Identifikační a adresní údaje zákazníka (jméno, příjmení, telefon, emailová adresa)

(dále společně jen jako „objednávka“)

4.5. Před odesláním objednávky Poskytovateli služeb je zákazníku umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky uvedl, popř. vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a

opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník Poskytovateli

služeb „kliknutím“ na tlačítko „Zaplatit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou

Poskytovatelem služeb považovány za správné. Poskytovatel služeb neprodleně po obdržení

objednávky její obdržení příjemci potvrdí, a to na adresu elektronické pošty příjemce uvedenou v

objednávce (dále jen „elektronická adresa příjemce“).

4.6. Před zasláním objednávky zákazník „zaškrtnutím“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že

se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci těchto Obchodních

podmínek a jejich znění je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním

objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou

součást uzavřené smlouvy.

4.7. Poskytovatel služeb je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat příjemce

o dodatečné potvrzení objednávky (např. elektronicky na adresu elektronické adresy příjemce či

telefonicky).

4.8. Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí (akceptací) objednávky Poskytovatelem služeb, které

Poskytovatel služeb zasílá elektronicky na elektronickou adresu příjemce.

4.9. Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména

s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu nebo Obchodní podmínky.

4.10. Příjemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

Náklady vzniklé příjemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením

smlouvy (náklady na připojení k síti internet a vytištění dárkového poukazu) nese příjemce.

4.11. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Poskytovatelem služeb archivována za účelem

jejího úspěšného splnění. Smlouva není přístupná třetím stranám.

V. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu dárkových poukazů/zboží a případné náklady spojené s dodáním dárkového poukazu/zboží

může příjemce uhradit Poskytovateli služeb následujícím způsobem:

a) bezhotovostně on-line platební kartou (VISA i MasterCard).

5.2. Společně s cenou dárkového poukazu/zboží je příjemce povinen zaplatit Poskytovateli služeb

také náklady spojené s dodáním dárkového poukazu/zboží, jsou-li uvedeny.

5.3. V případě platby uvedené v ustanovení odst. 5.2. písm. a) je cena dárkového poukazu/zboží

splatná v okamžiku potvrzení objednávky.

5.4. Příjemce je povinen uhradit cenu dárkového poukazu/zboží dle pokynů uvedených na webové

stránce nebo zaslaných na elektronickou adresu příjemce.

5.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví Poskytovatel služeb ohledně plateb prováděných na základě smlouvy příjemci

daňový doklad. Poskytovatel služeb není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví

Poskytovatel služeb příjemci po uhrazení dárkového poukazu/zboží a zašle jej v elektronické

podobě na elektronickou adresu příjemce.

VI. Místo a čas dodání

6.1. Dárkový poukaz je obvykle vygenerován bez zbytečného odkladu od přijetí platby od

příjemce. V období zesílené poptávky nebo technických problémů se tato doba může prodloužit.

6.2. Způsob doručení dárkového poukazu/zboží, resp. postup k jeho vygenerování a vytištění,

je uveden na webové stránce.

6.3. Závazek Poskytovatele služeb dodat dárkový poukaz je splněn doručením, resp.

sdělením pokynů k jeho vytištění. Místem dodání je místo takto označené příjemcem v objednávce

a sjednanou lhůtou je doba, na které se smluvní strany dohodly a/nebo lhůta, která je uvedená na

dárkovém poukazu/zboží.

6.4. Při převzetí, resp. vytištění, dárkového poukazu je příjemce, popřípadě oprávněná osoba

povinna zkontrolovat dárkový poukaz a zjistí-li jakékoliv závady, tyto neprodleně oznámit

Poskytovateli služeb.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Příjemce spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012, občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy, v případě, že byly

s výslovným souhlasem příjemce spotřebitele splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od

smlouvy, dále nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání

příjemce nebo pro jeho osobu, od smlouvy kupní o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,

jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Příjemce spotřebitel dále

bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy kupní o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které

spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a dále od smlouvy o

ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud jsou tato plnění poskytována v

určeném termínu. Od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb v konkrétním termínu, proto

příjemce spotřebitel oprávněn odstoupit není.

7.2. Nejedná-li se o případy uvedené v odst. 7.1. těchto Obchodních podmínek má příjemce

spotřebitel právo i bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta dle prvé věty

běží ode dne uzavření smlouvy, ode dne převzetí zboží příjemcem spotřebitelem (je-li předmětem

smlouvy kupní několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí

poslední dodávky zboží). Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli služeb ve lhůtě uvedené

v prvé větě odesláno, a to na adresu sídla Poskytovatele služeb nebo na adresu elektronické pošty

Poskytovatele služeb recepce@neosportclinic.cz.

7.3. Odstoupením od smlouvy dle odst. 7.2. těchto Obchodních podmínek se Smlouva od počátku

ruší. Dárkový poukaz musí být příjemcem předán/o nebo zaslán/o zpět Poskytovateli služeb

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy příjemcem.

Odstoupí-li příjemce spotřebitel od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží/dárkového

poukazu Poskytovateli služeb, a to i v tom případě, kdy zboží/dárkový poukaz nemůže být vrácen/o

pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 7.2. těchto Obchodních podmínek bude příjemci již

uhrazená cena zboží/dárkového poukazu vrácena ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy a

vrácení dárkového poukazu/zboží, a to bezhotovostně na bankovní účet příjemce, který příjemce

za tímto účelem sdělí, pokud se Poskytovatel služeb a příjemce nedohodnou na jiném způsobu

vrácení uhrazené ceny. Odstoupí-li příjemce od Smlouvy, Poskytovatel služeb není povinen vrátit

přijaté peněžní prostředky příjemci dříve, než mu příjemce dárkový poukaz/zboží předá.

7.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží/dárkovém poukazu je Poskytovatel služeb oprávněn

jednostranně započíst proti nároku příjemce na vrácení kupní ceny.

7.6. V případech, kdy má příjemce právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku

odstoupit od smlouvy kupní, je Poskytovatel služeb taktéž oprávněn od smlouvy kupní odstoupit, a

to až do doby převzetí zboží příjemcem. V takovém případě vrátí Poskytovatel služeb příjemci kupní

cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený příjemcem.

IIIV. Reklamační řád

8.1. Reklamační řád, který je nedílnou součástí obchodních podmínek, se řídí právními předpisy

České republiky, a to zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a Zákonem

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.2. Poskytovatel služeb odpovídá příjemci, že zboží/dárkový poukaz při převzetí nemá vady.

8.3. Příjemce je oprávněn v souladu s ustanovením § 2165 občanského zákoníku uplatnit právo

z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

8.4. Práva z vadného plnění uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb (dále taktéž jen

„reklamace“).

8.5. Reklamace zboží/dárkového poukazu:

8.5.1. Reklamaci zboží/dárkového poukazu uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb písemně na

adrese sídla Poskytovatele služeb, nebo elektronicky na emailovou adresu

recepce@neosportclinic.cz, ústně v provozovně Poskytovatele služeb. Neuplatní-li příjemce

reklamaci písemně, učiní Poskytovatel služeb o reklamaci písemný záznam. K reklamaci je vhodné

přiložit objednávku poskytnuté služby/zboží nebo čitelný originál či kopii dokladu o nákupu,

popřípadě přiložit jiný doklad, který prokazuje koupi jiným způsobem, a dále popsat vadu

zboží/dárkového poukazu.

8.5.2. Poskytovatel vydá příjemci při ústním uplatnění reklamace písemné potvrzení o tom, kdy byla

reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a v jaké

lhůtě bude reklamace vyřízena. Je-li uplatněna reklamace na elektronické adrese Poskytovatele

služeb recepce@neosportclinic.cz nebo na adrese sídla Poskytovatele služeb, je Poskytovatel služeb

povinen zaslat písemné potvrzení o uplatnění reklamace na adresu sdělenou příjemcem nebo na

elektronickou adresu příjemce, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení reklamace příjemce.

8.5.3. Reklamace příjemce spotřebitele jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však

do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se Poskytovatel služeb s příjemcem spotřebitelem

nedohodne na lhůtě delší. V případě reklamace příjemce podnikatele, rozhodne Poskytovatel

služeb o reklamaci nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.5.4. Je-li reklamace uznána za oprávněnou má příjemce nárok na odstranění vady nebo na

přiměřenou slevu z ceny zboží. Jde-li o takovou vadu zboží, která má za následek podstatné

porušení Smlouvy, má příjemce vyjma přiměřené slevy právo taktéž požadovat odstranění vady

zboží dodáním nového zboží bez vady, popřípadě dodáním chybějícího zboží, popřípadě od

Smlouvy odstoupit.

8.5.5. Elektronická adresa pro uplatnění reklamace je: recepce@neosportclinic.cz

8.6. Reklamace plateb provedených způsobem uvedeným v odst. 5.1. písm. a) obchodních

podmínek:

8.6.1. Reklamaci platby provedené bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím

společnosti Pays.cz (dále jen „systém bezhotovostních plateb“) je nezbytné uplatnit

u Poskytovatele služeb nejdéle do 20 dnů ode dne jejího provedení.

8.6.2. Reklamaci uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb elektronicky, a to na elektronickou

adresu Poskytovatele služeb: recepce@neosportclinic.cz

8.6.3. Poskytovatel služeb sdělí stanovisko provozovatele platebního systému k reklamaci příjemci

do 30 dnů od obdržení reklamace.

8.6.4. V případě oprávněné reklamace je Poskytovatel služeb povinen zajistit, aby provozovatel

platebního systému přijal a provedl nápravná opatření.

8.6.5. Postup pro reklamaci uvedený v Obchodních podmínkách se uplatní i v případě (i)

neprovedení platební transakce, (ii) uskutečnění platební transakce, ke které nedal příjemce příkaz,

nebo (iii) kdy částka hrazená příjemcem prostřednictvím platebního systému uvedeného v odst. 5.1.

písm. a) není připsána na účet Poskytovatele služeb.

8.6.6. Příjemce je v případě reklamace plateb provedených způsobem uvedeným v odst. 5.1. písm.

a) Obchodních podmínek povinen Poskytovateli služeb poskytnout nezbytnou součinnost při

vyřizování reklamace a doložit zejména potvrzení o provedené platební transakci, popř. jiné doklady

nezbytné pro vyřízení reklamace.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Příjemce nabývá vlastnické právo ke zboží/dárkovému poukazu zaplacením celé kupní ceny

zboží/dárkového poukazu.

9.2. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky

(včetně fotografií nabízených služeb či zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se

zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit

neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící

webové stránky.

9.3. Zákazník není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové

vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou

stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Poskytovatele

služeb a který je v souladu s jejím určením.

9.4. Poskytovatel služeb není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.5. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za chyby vzniklé

v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu

s jejím určením.

X. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1. Ochranu osobních údajů zákazníka upravují zásady zpracování osobních údajů (dostupné na

https://www.neosportclinic.cz/ochrana-osobnich-udaju).

XI. Dárkové poukazy

11.1. Dárkový poukaz je označen kódem, a dále je na něm vyznačena doba jeho platnosti.

11.2. Dárkový poukaz nelze směnit za peníze, resp. proplatit v penězích.

11.3. Dárkové poukazy na finanční hodnotu je možné uplatnit buď jednorázově, nebo postupně dle

částky hodnoty poukazu a čerpat nabízené služby Poskytovatele služeb. V případě, že služby nebo

zboží vybrané příjemcem přesahuje hodnotu dárkového poukazu, umožňuje Poskytovatel služeb

doplatek formou vlastních finančních prostředků.

XII. Řešení sporů

12.1. Případné spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně

příslušným soudem České republiky.

12.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb/smlouvy

kupní je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,

IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

12.3. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi příjemcem/zákazníkem

s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a Poskytovatelem služeb ze smlouvy o poskytnutí

služeb uzavřené on-line.

12.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00

Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů

on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května

2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu

vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě

Evropské Unie.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou

obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení

co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost

ostatních ustanovení.

13.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem služeb v elektronické

podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje Poskytovatele služeb:

Neo Surgery Services s.r.o.

Čajkovského 1348/18a

779 00 Olomouc

IČ: 03582485

email: recepce@neosportclinic.cz

tel. číslo: +420 702 634 411

13.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 01.12.2020.